Supervisioon

Supervisioon

Supervisioon on töönõustamine (tööjõustamine), kus fookuses on reflektsioon ja kogemuslik õppimine.

Supervisioonis tegeletakse peamiselt tööalaste olukordadega, mis on hetkel aktuaalsed. Supervisioonis aidatakse meeskonnal tervikuna ning igal meeskonnaliikmel eraldi püstitada endale eesmärke, töötada välja süsteemid nende ellurakendamiseks ja toetatakse igakülgselt nende saavutamist. Supervisiooniprotsessi peamiseks eesmärgiks on liikumine hetkeolukorrast soovitud seisundisse.

 

✍️Võta ühendust

Supervisiooni eesmärgiks on:

 • jõustada inimest, gruppi või meeskonda, kui ka kogu organisatsiooni;
 • taastada tööressurssi ja toetada üldist professionaalset arengut;
 • ennetada töötaja ülekoormust ja läbipõlemist;
 • suurendada selgust töörollide, -ülesannete ja -funktsioonide osas;
 • luua selgus ja leida uued lahendused ning lähenemisviisid keerulistele olukordadele nagu nt:
   • muudatused organisatsioonis,
   • allasurutud konflikt,
   • usalduse puudumine meeskonnas,
   • keerulised kliendisuhted vm,
 • teha teadlikumaid valikuid ja püstitada selgeid eesmärke.

✍️Võta ühendust

Eesmärgistatud supervisiooni tulemusena:

 • kasvab professionaalne kompetentsus;
 • sünnivad teadlikumad valikud;
 • on loodud selged arengueesmärgid;
 • paraneb kolleegide, juhtide ja klientide omavaheline suhtlemine ning koostöö;
 • tõuseb tööefektiivsus ja töötaja ja/või organisatsiooni eesmärgid saavutatakse kiiremini;
 • kasvab teenuste ja toodede kvaliteet.

Tulemusliku supervisiooni aluseks on hea (enese-)reflekteerimise oskus. Reflektsioon tähendab iseenda ja oma tegevuste analüüsi ning mõtestamist, mis aitab näha uusi tegutsemise võimalusi. 

✍️Võta ühendust